Malaiyadivaram (Quasi Parish)

Parish Name:
Malaiyadivaram (Quasi Parish)
Patron: St. Antony
Established Year:
2021
Parish Priest:
Rev. Fr. Selvam Rayappan
Total Population:
 
Address :

Malaiyadivaram,

Tambaram (Tk),

Chengalpattu (Dt).

 
Taluk:
Tambaram
District:
Chengalpattu
Email :  
Website :  
Phone Number : +91- 97860 29084